-

வாரிஸ் டைரி Waris Dirie

0 comments
இந்த புகைப்படத்தில் இருக்கும் பெண்ணை நீங்கள் பார்த்திருக்கக்கூடும். இவர் ஒரு பிரபல ஆப்பிரிக்கா நாட்டின் மாடல் அழகி வாரிஸ் டிரீஸ். இவரின் வாழ்க்கை கதை கேட்கவே நடுங்க வைக்கும் ஒரு பாவப்பட்ட பயங்கரமான ஒரு மூட பழக்கத்தின் கதை. 

007sathish