-

தமிழ் எழுத்துகள் குறித்த வியப்பான செய்தி

0 comments


தமிழ் எழுத்து பிறந்த கதை பற்றி இணையத்தில் படித்த சுவையான தகவல்கள் சிலவற்றை நானும் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்.