-

திருவாசகத்திலே மாணிக்கவாசகர் பாடிய திரு அண்டப்பகுதி

0 comments
ஓன்பதாம் நூற்றாண்டிலே வாழ்ந்த மணிவாசகர் தான் பாடிய திருவாசகத்திலே திரு அண்டப் பகுதியில் ஒரு கருத்தைச் சொல்கிறார்...