-

தமிழ் மொழியில் ங அழிந்த கதை

0 comments
தமிழில் ஙா, ஙி, ஙீ, ஙு, ஙூ, ஙெ, ஙே, ஙை, ஙொ, ஙோ, ஙௌ இந்த எழுத்துக்களில் வார்த்தைகள் உண்டா?

1950 - 1960 காலங்களில் எழுதும் மடல்களில் இப்படிக்கு என்று எழுதாமல் இங்ஙனம் என்றே