-

குதுப் மினார்

0 comments
007Sathish Blog - (You are reviewing)
Reviewed by Googleon 1 Hour ago
Rating: 4

கட்டமைப்பு

குதுப் மினார் மேல் உச்சி வரை சென்றடைய 378 படிகள் ஏற வேண்டும். அடித்தளத்தின் குறுக்கு விட்டம் 14.3 மீட்டர்களாகும், அதே நேரத்தில் மினாரின் மேல் தளம் 2.75 மீட்டர்கள் குறுக்கு விட்டம் கொண்டதாகும். அதனைச் சுற்றிலும் இந்தியக் கலைநுட்பம் கொண்ட சீரிய எடுத்துக் காட்டாக பல கட்டடங்கள் 1193 ஆம் ஆண்டு முதலாக தொடங்கிய காலத்தில் இருந்து சூழப்பட்டுள்ளன. இரண்டாவது அதுபோல கோபுரம் ஒன்று குதுப் மினாரைவிட உயரம் கொண்டதாக திட்டமிட்டு கட்டுமானத்தில் இருந்தது.