-

மகாத்மா காந்தி

click the links below to view the documentary film of mahatma gandhi.
It can plays for more than 5 hours and second is more than 2 hours
Should be a watched one...


5 hours documentary video

2 hours documentary video

அவரை போல வாழ முடியாது ,
ஆனால் அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் ...

we have to proud about gandhi.

0 comments: